Mario
Advertisement

Esta é uma lista de nomes da equipe de funcionários envolvidos no jogo Yume Kōjō: Doki Doki Panic. Nomes reais, quando conhecidos, aparecem entre parênteses ao lado do apelido que tiveram.

Produtor executivo[]

 • H. Yamauchi (Hiroshi Yamauchi)

Produtor[]

Diretor[]

 • Chappy (Kensuke Tanabe)

Director assistente[]

 • Hide Q (Hideki Konno)

Design de personagem[]

 • Sugiyan (Tadashi Sugiyama)
 • Fuji TV

Design de título[]

 • Isshin (Kazunobu Shimizu)

Design de curso*[]

 • Tanabe (Kensuke Tanabe)
 • Yamahem (Yasuhisa Yamamura)
 • Konno (Hideki Konno)

-* Neste caso parece que significa nível, foi traduzido do inglês 'course'

Compositor de som[]

 • Konchan (Koji Kondo)

Programador[]

 • Nakazou (Toshihiko Nakago)
 • Tahyan (Yasunori Taketani)
 • Iwachan (Toshio Iwawaki)
 • Morikazu (Kazuaki Morita)
 • Tomichan (Tatsunori Takakura)
 • Shigechan (Shigehiro Kasamatsu)
 • N. Akiira
 • Marumaru (Tatsuo Nishiyama)

Meddler[]

 • Ten Ten (Takashi Tezuka)
 • Otabe (Yoichi Kotabe)
 • Mako (Tohryu Mako)
 • Benkei

Ligação externa[]

Advertisement