FANDOM


Questa è una lista dello staff che hanno contribuito per sviluppare Mario Kart DS

Produttori generali

Produttori

Direttori

 • Makoto Wada
 • Yasuyuki Oyagi

Direttore della modalità missioni

 • Kimiharu Hyodo

Direttore della modalità Wi-Fi

 • Katsuhito Nishimura

Pianificazione

 • Shinya Hiratake
 • Taku Matoba

Direttori della programmazione

 • Katsuhisa Sato

Sistemi della programmazione

 • Yusuke Shiraiwa

Programmazione oggetti 2D/UI

 • Jyunya Kameda

Programmazione articoli

Programmazione oggetti

 • Shunsaku Kato

Programmazione Wi-Fi

 • Yukihiko Ito

Programmazione UI

 • Hiroyuki Kono
 • Soichi Nakajima
 • Yusuke Shibata

Direttore del Design

 • Yoshiki Haruhana

Direttore dei circuiti

 • Hiromu Takemura

Design circuiti

 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Taeko Sugawara

Design oggetti

 • Masaaki Ishikawa
 • Masanobu Sato

Direttore UI

 • Takahiro Hamaguchi

Design UI

 • Emi Tomita
 • Hidekazu Ota
 • Tomoko Ichikawa
 • Hiroko Tsuji
 • Yoshifumi Masaki
 • Takako Ishii

Direttore degli effetti

 • Keijiro Inoue

Design effetti

 • Motoaki Fukuda
 • Sayaka Yano

Direttore del suone

 • Mitsuhiro Hikino

Musica

Effetti sonori

Voci

Manager dei progressi

 • Keizo Kato

Supporto tecnico

 • Hironobu Kakui
 • Shingo Okamoto
 • Toru Inage

Supporto della programmazione

 • Tetsuya Sasaki
 • Tsutomu Araki
 • Yuuki Onozawa
 • Satoru Osako
 • Tetsuya Nakata
 • Akio Terui
 • Programming Support Group

Supporto dello sviluppo ambientale

 • SPD Development Environment and Art Group

Debug

Nintendo Wi-Fi Connection

Gestione generale

 • Wi-Fi Connection Working Group

Sviluppo del sistema

 • Wi-Fi Connection Development Team

Localizzazione NOA

 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

Gestione della localizzazione NOA

Testing produttivi NOA

 • Yoshinobu Mantani
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Scott Callahan
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Tomoko Mikami
 • Dougall Campbell

Coordinazione NOE

 • Andy Fey

Localizzazione NOE

 • Daniel Schäfers
 • Pierre Sanchez
 • Palma Sánchez
 • Andrea Salvi

Gestione della Localizzazione NOE

 • Hiroyuki Uesugi
 • Kai Zeh

Test produttivi NOE

 • Erkan Kasap
 • Matthew Mawer
 • Sigi Hügel
 • Alexander Kuhl

Supporto grafico

 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork

 • Keisuke Kadota
 • Fumiyoshi Suetake

Illustrazione CG

 • Shigehisa Nakaue
 • Aya Oyama
 • Ryusuke Yoshida

Ringraziamenti speciali

 • Tadashi Sugiyama
 • Keizo Ota
 • Shigeo Touma
 • All EAD

Produttore esclusivo

I contenuti della comunità sono disponibili sotto la licenza CC-BY-SA a meno che non sia diversamente specificato.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+