5 711 Pages


Ceci est une liste du personnel de Mario & Luigi : Voyage au centre de Bowser, tel que cité dans les crédits du jeu.

Director/Scenario

 • Hiroyuki Kubota

Main Program

 • Makoto Aioi

Field Design

 • Shunsuke Kobayashi
 • Daisuke Goto
 • Chihiro Fujioka

Battle Design

 • Jun Iwasaki
 • Yasuhiro Ohtsuka

BG Data Design

 • Mitsuhiro Ono
 • Masayuki Yamada
 • Haruka Yasuda

Battle Program

 • Yoshikazu Yananose
 • Makoto Takei
 • Hirokazu Kato

Menu Program

 • Naoya Hashimoto

Technical Support

 • Ryunosuke Sugiyama
 • Masami Sato

BG Graphics Lead/UI Design

 • Kouichi Fukazawa

BG Graphics

 • Osamu Ohguchi
 • Reo Nakamura
 • Yoko Tashiro
 • Masumi Shiga
 • Kota Iida

Mario & Luigi Graphics

 • Natsuko Kemi

Bowser Graphics

 • Yoshihiro Matsuyama
 • Susumu Tomizawa
 • Tomomi Sano

Monster Graphics Lead/Battle Effect Design

 • Tetsuya Ohi

Monster Graphics

 • Shuji Kamohara
 • Hitoshi Sakaki

Event Character Design

 • Akira Noguchi

Field Character Graphics

 • Hiroyuki Yotsuji

Field Effect Design

 • Tamami Okamura

Menu Graphics

 • Hiroko Onose

Sound Engineering

 • Morikazu Aoki

Music

Illustration

 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe

Illustration Supervisors

Graphic Supervisors

 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

"Mario" Theme Music and Sound Support

Character Voices

North American Localization Management

North American Localization

 • Gema Almoguera
 • Nate Bihldorff
 • Joanie Grenader
 • Lars Knudson
 • Derek Seklecki

Testing

 • NOA Product Testing
 • Aya Pickard
 • Tom Hertzog
 • Israel Cruz-Morales
 • Roger Harrison
 • Super Mario Club

Artwork

 • Keisuke Kadota
 • Keiko Uetani

Promotion

 • Takuro Hanamoto

Special Thanks

 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Isamu Yamazaki
 • Hiromi Shimadaira
 • Kayo Yamamoto
 • Tomoyoshi Yamane
 • Takayuki Haga
 • Shino Aizawa-Overaa

Assistant Producer

 • Tomomi Sano

Producers

Senior Producers

Executive Producers

All Rights including the copyrights of Game, Scenario, Music, and Program, reserved by Nintendo.

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA.