FANDOM


Hier stehen alle Personen aufgelistet, die am Videospiel Mario Party-e für den Nintendo e-Reader mitgearbeitet haben.

Producer

 • Satoshi Yamato

Director

 • Toru Osawa

Technical Support

 • Nobuhito Koganezawa
 • Daisuke Tsujimura

Card Game Design

 • Hitoshi Imamoto
 • Hideyuki Hashimoto
 • Noriyuki Niwa

e-Application Director

 • Masanobu Suzui

e-Application Planning

 • Mitsuru Shinohara
 • Yu Onoda
 • Hirotaka Watanabe

e-Application Design

 • Nobuaki Tanaka
 • Yasuhiro Nakamura
 • Giichiro Matsumoto

e-Application Programming

 • Keiji Hara
 • Masaru Arai
 • Makoto Nakajima

Original Characters

Graphic Support

 • Yoichi Kotabe
 • Atsushi Tejima

Artwork

 • Yoshitaka Nishikawa
 • Naruhisa Kawano
 • Motoki Fujita
 • Yoshitomo Kitamura
 • Aki Ohsumi
 • Yasuhiko Ikeda

Translation

 • Keita Nakamura

Special Thanks

 • Makoto Kanoh
 • Super Mario Club

Executive Producer

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.

Manche der angegebenen Links hier sind Affiliate-Links. Das heißt, Fandom verdient eine Provision, wenn ihr über einen dieser Links etwas kauft. Euch entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Stream the best stories.

Manche der angegebenen Links hier sind Affiliate-Links. Das heißt, Fandom verdient eine Provision, wenn ihr über einen dieser Links etwas kauft. Euch entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Get Disney+