MarioWiki
Advertisement
MarioWiki
10.418
Seiten

Hier werden alle Personen aufgelistet die an dem Spiel Mario & Luigi: Abenteuer Bowser beteiligt waren.

Director/Scenario[]

 • Hiroyuki Kubota

Main Program[]

 • Makoto Aioi

Field Design[]

 • Shunsuke Kobayashi
 • Daisuke Goto
 • Chihiro Fujioka

Battle Design[]

 • Jun Iwasaki
 • Yasuhiro Ohtsuka

BG Data Design[]

 • Mitsuhiro Ono
 • Masayuki Yamada
 • Haruka Yasuda

Battle Program[]

 • Yoshikazu Yananose
 • Makoto Takei
 • Hirokazu Kato

Menu Program[]

 • Naoya Hashimoto

Technical Support[]

 • Ryunosuke Sugiyama
 • Masami Sato

BG Graphics Lead/UI Design[]

 • Kouichi Fukazawa

BG Graphics[]

 • Osamu Ohguchi
 • Reo Nakamura
 • Yoko Tashiro
 • Masumi Shiga
 • Kota Iida

Mario & Luigi Graphics[]

 • Natsuko Kemi

Bowser Graphics[]

 • Yoshihiro Matsuyama
 • Susumu Tomizawa
 • Tomomi Sano

Monster Graphics Lead/Battle Effect Design[]

 • Tetsuya Ohi

Monster Graphics[]

 • Shuji Kamohara
 • Hitoshi Sakaki

Event Character Design[]

 • Akira Noguchi

Field Character Graphics[]

 • Hiroyuki Yotsuji

Field Effect Design[]

 • Tamami Okamura

Menu Graphics[]

 • Hiroko Onose

Sound Engineering[]

 • Morikazu Aoki

Music[]

 • Yoko Shimomura

Illustration[]

 • Ryusuke Yoshida
 • Naoko Ayabe

Illustration Supervisors[]

 • Yusuke Nakano
 • Shigehisa Nakaue

Graphic Supervisors[]

 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

"Mario" Theme Music and Sound Support[]

 • Koji Kondo

Character Voices[]

North American Localization Management[]

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

North American Localization[]

 • Gema Almoguera
 • Nate Bihldorff
 • Joanie Grenader
 • Lars Knudson
 • Derek Seklecki

Testing[]

 • NOA Product Testing
 • Aya Pickard
 • Tom Hertzog
 • Israel Cruz-Morales
 • Roger Harrison
 • Super Mario Club

Artwork[]

 • Keisuke Kadota
 • Keiko Uetani

Promotion[]

 • Takuro Hanamoto

Special Thanks[]

 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Isamu Yamazaki
 • Hiromi Shimadaira
 • Kayo Yamamoto
 • Tomoyoshi Yamane
 • Takayuki Haga
 • Shino Aizawa-Overaa

Assistant Producer[]

 • Tomomi Sano

Producers[]

 • Toshiharu Izuno
 • Akira Otani
 • Yoshihiko Maekawa

Senior Producers[]

Executive Producers[]

 • Satoru Iwata
 • Tetsuo Mizuno
Advertisement